Analyse aandeel UmweltBank

Aandeel UmweltBank AG: Een 100% groene bank

UmweltBank AG staat voor bankieren met ecologische en sociale verantwoordelijkheid. De bank biedt investeerders transparante ecologische financiële investeringen en ondersteunt particulieren en zakelijke klanten in heel Duitsland bij de financiering van milieuvriendelijke projecten. Door uitsluitend groen producten aan te bieden, geeft UmweltBank AG consequent gestalte aan haar ecologische oriëntatie.

Naast de klassieke spaarrekening biedt de onderneming onder andere groene fondsproducten aan, gaat het ecologische verbintenissen aan, biedt het ecologische verzekeringen en het financiert groene projecten. UmweltBank AG treedt daarbij op als directe bank, zonder een klassiek filiaalbedrijf.

Sinds de oprichting in 1997 heeft de bank bijna 25.000 kredietprojecten ondersteund. Tegen het einde van 2021 hadden de milieukredieten (inclusief open verbintenissen) een totaal volume van 3,9 miljard euro. Het grootste deel van het kredietvolume bestaat uit de financiering van zonne-energie, residentieel vastgoed en windenergieprojecten.

Voorlopige omzet- en resultaatontwikkeling 2021

Zoals verwacht was de zakelijke ontwikkeling van UmweltBank AG in het afgelopen boekjaar 2021 dynamisch. Volgens voorlopige cijfers is het bedrijfsvolume, d.w.z. het balanstotaal plus voorwaardelijke verplichtingen en overige verplichtingen, met 19,7% gestegen tot € 6.456 miljoen per 31 december 2021 (31 december 2020: € 5.393 miljoen).

Oorspronkelijk was de directie van UmweltBank uitgegaan van een stijging van het zakenvolume tot € 5,8 miljard, voordat de guidance met de publicatie van de halfjaarcijfers 2021 werd verhoogd tot € 6,4 miljard.

De beter dan verwachte ontwikkeling is in alle gevallen vooral te danken aan de aanhoudend zeer positieve ontwikkeling van het nieuwe kredietvolume. Met een nieuwe kredietverlening van in totaal € 845 miljoen (vorig jaar: € 689 miljoen), was er een zeer grote vraag naar financiering vanuit de vastgoedsector en de sector duurzame energie.

In vergelijking met de verslagdatum van het voorgaande jaar zijn de uitstaande milieukredieten met 10,8% gestegen tot 3.880 miljoen euro (vorig jaar: € 3.503 miljoen). Op basis van deze verbrede basis is de belangrijkste bron van inkomsten, het rente-, financiële en waarderingsresultaat, aanzienlijk gestegen tot € 63,20 miljoen (vorig jaar: € 54,35 miljoen).

UmweltBank AG heeft in de voorbije verslagperiodes ook haar fonds- en beleggingsactiviteiten uitgebreid en zo de commissie-inkomsten en handelswinst eveneens aanzienlijk verhoogd tot € 9,42 miljoen (vorig jaar: € 9,42 miljoen). Het volume van het UmweltSpektrum Mix fonds dat in februari 2020 is gelanceerd, is gestegen tot circa € 100 miljoen per 31 december 2021 (31december 2020: € 42,5 miljoen). Tegelijkertijd werden de beleggingsactiviteiten binnen UmweltProjekt uitgebreid.

 

De slechts lichte stijging van het resultaat vóór belastingen tot € 38,09 miljoen (vorig jaar: € 37,85 miljoen) in vergelijking met de aanzienlijke toename van de activiteit was in overeenstemming met een constante ontwikkeling van het resultaat voor belastingen die was voorspeld. Enerzijds ontving UmweltBank AG eenmalige bijzondere inkomsten van € 4,16 miljoen in het kader van een schikking uit een juridisch geschil in 2020, wat resulteerde in een hoger resultaat in het vorige jaar.

Anderzijds heeft de onderneming haar personeelsbestand aanzienlijk uitgebreid als basis voor verwachte verdere groei. In vergelijking met het cijfer van 250 van het voorgaande jaar, is het aantal 299 aan het eind van het jaar, waardoor de personeelskosten aanzienlijk zijn gestegen tot € 16,77 miljoen (vorig jaar: € 13,78 miljoen). Andere administratieve kosten, in het bijzonder de bankenheffing voor depositobescherming, stegen eveneens tot 4,10 miljoen euro (vorig jaar: € 2,68 miljoen). Door het faillissement van de Greensill-groep is de depositoverzekeringsportefeuille portefeuille met ongeveer € 3,5 miljard.

balans-umweltbank

De uitbreiding van de activiteiten komt tot uiting in de sterke stijging van het balanstotaal tot € 5.933 miljoen (vorig jaar: € 4.944 miljoen). Aan de passiefzijde is deze stijging voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de cliëntendeposito’s en zal waarschijnlijk ook worden beïnvloed door het tegen lage rente opnemen van langer lopende herfinancieringsfondsen van de ECB (GLRG).

Ook het eigen vermogen liet een zichtbare stijging zien tot € 487 miljoen (vorig jaar: € 408 miljoen). Naast het positieve resultaat na belastingen van € 25,38 miljoen (vóór toevoeging aan de reserves) is met name de in oktober 2021 met succes doorgevoerde kapitaalverhoging hiervoor verantwoordelijk. Met de uitgifte van 4,43 miljoen nieuwe aandelen haalde de onderneming een bruto-opbrengst op van ongeveer 73 miljoen euro op.

Aan de actiefzijde van de balans zijn met name de verstrekte milieukredieten met 10,8 % gestegen tot 3.880 miljoen euro (31.12.2020: 3.503 miljoen euro). In het afgelopen jaar kon de kredietinstelling aan een nog grotere vraag uit de vastgoedsector en het segment van de hernieuwbare energie.

Prognose en modelaannames

Met de publicatie van de voorlopige cijfers heeft UmweltBank AG de vooruitzichten voor het lopende boekjaar 2022 bekendgemaakt. Globaal genomen verwacht de raad van bestuur een stijging van de inkomsten, die echter gecompenseerd zullen worden door hogere uitgaven, zodat slechts een constante ontwikkeling van het resultaat voor belastingen van ongeveer € 38 miljoen wordt verwacht. Enerzijds houdt de verwachte stijging van de kosten verband met de doorgevoerde uitbreiding van het personeelsbestand, die een grotere kostenbasis oplevert. Maar bovenal zullen de hogere kosten waarschijnlijk verband houden met de geplande wijziging van het kernbanksysteem.

Volgens het management van UmweltBank zullen de investeringskosten in verband met de verandering in 2022 in totaal ongeveer € 3,0 miljoen bedragen. Globaal genomen ziet het management van UmweltBank een goed marktklimaat in alle sectoren (vastgoed, windenergie, fotovoltaïsche energie), vooral tegen de achtergrond van de toegenomen aandacht voor duurzame thema’s.

De succesvolle kapitaalverhoging heeft de kapitaalbasis voor kredietverlening aanzienlijk uitgebreid. Bovendien moet de uitgifte van verdere UmweltSpektrum-fondsen de basis voor provisie-inkomsten verder vergroten. Tegen eind 2022 moet het volume van de UmweltSpektrum-fondsen meer dan verdubbeld zijn tot € 230 miljoen.

Bovendien moeten ook de beleggingsactiviteiten worden uitgebreid. In dit verband zal de nadruk van de klantbenadering komen te liggen op het gebied van fondsen en effectenbeleggingen. Wij passen onze eerdere prognoses aan de nieuwe corporate guidance aan. Zo verwachten wij voor 2022 een resultaat voor belastingen van € 38,47 miljoen (vorige prognose GBC: € 41,18 miljoen) en een resultaat vóór belastingen van € 41,52 miljoen voor het komende boekjaar 2023 (vorige GBC prognose: € 42,96 miljoen).

Waardering

Voor de waardering van UmweltBank AG hebben wij gebruik gemaakt van een residueel inkomstenmodel, waarbij het verschil tussen het rendement op eigen vermogen en de kosten van eigen vermogen wordt gebruikt om het overrendement van de ramingsperiodes te bepalen.

Daarbij hebben wij voor de ramingsperiodes van de drie boekjaren 2021e – 2023e concrete verwachtingen geformuleerd met betrekking tot de jaarlijkse overschotten en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in het eigen vermogen. De verwachte rendementen op het eigen vermogen kunnen hieruit worden afgeleid.

Het resterend inkomen van het boekjaar kan worden afgeleid uit het gegenereerde overschotrendement van een periode. De verwachte residuele inkomsten worden vervolgens verdisconteerd tot de waarderingsdatum met de kosten van het eigen vermogen. Om de eindwaarde te bepalen, passen wij een premie toe op de huidige boekwaarde.

Bepaling van de kapitaalkosten

De relevante verdisconteringsvoet voor gebruik in het residuele-inkomstenmodel is de kostprijs van het eigen vermogen. Om de kosten van eigen vermogen te bepalen, moeten de marktrisicopremie, de bedrijfsspecifieke bèta en de risicovrije rentevoet worden bepaald.

De risicovrije rentevoet wordt afgeleid uit de actuele rendementscurves voor risicovrije obligaties overeenkomstig de aanbevelingen van de Fachausschuss für Unternehmensbewertungen und Betriebswirtschaft (FAUB) van het IDW. De basis hiervoor zijn de rentevoeten voor nulobligaties gepubliceerd door de Deutsche Bundesbank volgens de methode Svensson.

Om marktschommelingen op korte termijn af te vlakken, worden de gemiddelde rendementen van de drie voorgaande maanden gebruikt en het resultaat afgerond op 0,25 basispunten. De thans gehanteerde waarde van de risicovrije rentevoet is 0,25 % (voorheen: 0,25 %) als veronderstelde ondergrens.

Wij hanteren de historische marktrisicopremie van 5,50 % als een redelijke verwachting van de marktrisicopremie. Dit wordt ondersteund door historische analyses van de rendementen op de aandelenmarkten. De marktpremie weerspiegelt het percentage waarmee de aandelenmarkt naar verwachting beter presteert dan staatsobligaties met een laag risico.

De berekening van de bèta is gebaseerd op de historische koersgegevens van UmweltBank AG (maandelijkse koersontwikkeling over de afgelopen vier jaar). We gebruikten de STOXX ®Europe 600 Banks prijsindex als benchmark. Op basis daarvan hebben we een bèta berekend van 0,49 (voorheen: 0,51) die we hebben aangepast of afgevlakt in overeenstemming met het werk van Blume.

Op basis van de gemaakte veronderstellingen berekenen wij een kostprijs van het eigen vermogen van 2,96% (voorheen: 3,06%) (bèta vermenigvuldigd met risicopremie plus risicovrije rentevoet).

Volgens ons waarderingsmodel zou UmweltBank AG in staat moeten zijn om een duurzaam rendement op eigen vermogen (na belastingen) van 7,8 % te realiseren ten opzichte van het eigen vermogen op de balans. Uitgaande van een kosten van het eigen vermogen van 2,96 %, zou een duurzaam extra rendement van 4,84 % of een boekwaardefactor van 2,64 in de eindwaarde moeten worden gegenereerd. Om de eindwaarde te bepalen, hebben wij daarom een premie boven de boekwaarde van 2,64 toegepast.

De som van de verdisconteerde residuele inkomsten resulteert in een waarde van 675,06 miljoen euro. Gezien een uitstaand aantal aandelen van 35,44 miljoen, resulteert dit in een reële ondernemingswaarde per aandeel van € 19,05 (voorheen: € 21,00).

De verlaging van het koersdoel is enerzijds een gevolg van het verwateringseffect als gevolg van de opname van het hogere aantal aandelen na de doorgevoerde kapitaalverhoging. Daarnaast hebben wij een lichte verlaging doorgevoerd van de verwachte resultaten in 2022 en 2023. Op basis van de huidige aandelenkoers kennen wij een BUY rating toe (voorheen: HOLD).

Aandeleninformatie

Bedrijf: UmweltBank AG
Beurs: Xetra 
Koers: 16,35 euro
Koersdoel: 19,05 euro
ISIN: DE0005570808 

Waar kan ik dit aandeel kopen?

Het besproken aandeel is beschikbaar en kan worden aangekocht door een gratis rekening te openen via onderstaande brokers:

Deze analyse wordt je aangeboden door GBC AG. GBC AG is een bankonafhankelijk Duitse investeringshuis en heeft veel ervaring en deskundigheid op het gebied van emissies voor kleine tot middelgrote Duitse ondernemingen. GBC AG is een betrouwbare en onafhankelijke partner voor vraagstukken op de kapitaalmarkt. 

Disclaimer: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Laat een reactie achter

Deel dit artikel

Iedere maand een gratis overzicht van nieuwe analyses in je mailbox?

Ontvang gratis professionele analyses van aandelen

Meld je gratis aan en ontvang gratis analyses + toegang tot het forum en meer!