ALGEMENE VOORWAARDEN DEKOERSEN 

Definities

 1. DeKoersen is onderdeel van Stockz Media B.V. gevestigd te Groningen onder KvK nr. 82916683.
 2. Klant: degene met wie DeKoersen een overeenkomst (abonnement) is aangegaan.
 3. Partijen: DeKoersen en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. DeKoersen

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens DeKoersen.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die DeKoersen hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief btw.
 2. Alle prijzen op die DeKoersen hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pennywatch te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de prijzen van producten of onderdelen daarvan, die DeKoersen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. Voorafgaand aan de ingang ervan zal DeKoersen prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 6. De consument heeft het recht om de overeenkomst met DeKoersen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Aanvang en duur  

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de vooropgestelde duur.
 2. De overeenkomst wordt na afloop automatisch verlengd bij afloop van de vooropgestelde duur.
 3. Overeenkomsten worden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd
 4. Indien er geen sprake is van automatische verlenging ontvangt de klant voor afloop van de overeenkomst een nieuwe aanbieding via mail of telefoon.
 5. Het accepteren van deze aanbieding leidt tot een nieuwe overeenkomst waarop dezelfde voorwaarden van toepassing zijn.

Opzegging 

 1. Opzegging kan door een mail te sturen naar info@dekoersen.nl
 2. Opzegging dient minimaal een maand voor de afloop van uw lopende overeenkomst te worden doorgegeven
 3. Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van minimaal een maand

Betalingen en betalingstermijn

 1. Betaling geschiedt doormiddel van een online betaling.
 2. De klant dient betalingen vooraf te voldoen.
 3. Betalingstermijnen, indien van toepassing worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat DeKoersen de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

Gevolgen niet tijdig betalen

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn, dat met klant een betaling achteraf is overeengekomen. In dit geval gelden de volgende voorwaarden:

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is DeKoersen gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan DeKoersen.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag DeKoersen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van DeKoersen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door DeKoersen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan DeKoersen te betalen.

Levering en Herroepingsrecht

 1. DeKoersen levert na betaling digitale inhoud. Deze wordt onmiddellijk beschikbaar gesteld na reclame. Door een betaling te doen bij DeKoersen gaat u akkoord met een directe levering. U ziet hiermee af van uw herroepingsrecht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. DeKoersen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Pennywatch op grond van wat voor met DeKoersen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan DeKoersen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Pennywatch een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft DeKoersen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. DeKoersen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. DeKoersen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat DeKoersen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat DeKoersen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan DeKoersen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert DeKoersen de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door DeKoersen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

 1. DeKoersen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeKoersen (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van DeKoersen ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende DeKoersen waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan DeKoersen schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van DeKoersen waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart DeKoersen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door DeKoersen geleverde producten en/of diensten.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als DeKoersen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan DeKoersen verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid DeKoersen 

 1. DeKoersen informeert beleggers doormiddel van digitale informatie over de financiële markten en verstrekt geen financiële adviezen.
 2. De klant erkent en aanvaardt de risico’s van beleggen en kan DeKoersen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk stellen.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer DeKoersen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door DeKoersen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat DeKoersen in verzuim is.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van DeKoersen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan DeKoersen kan worden toegerekend in een van de wil van DeKoersen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Pennywatch kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor DeKoersen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat DeKoersen er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. DeKoersen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. DeKoersen  is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal DeKoersen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van DeKoersen.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat DeKoersen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar DeKoersen is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTNERPROGRAMMA

Definities

1. In de Voorwaarden worden de volgende woorden gedefinieerd:

Merchant: Stockz Media B.V. gevestigd te Friesestraatweg 213K, 9743AD, Groningen.

Affiliate: De persoon (persoon, maatschap, vennootschap of andere organisatie) die de producten en
diensten van de Merchant promoot en hiervoor wordt vergoed.

Partijen: Merchant en Affiliate samen.

Voorwaarden: De in dit document uiteengezette voorwaarden inclusief eventuele schriftelijk
overeengekomen wijzigingen;

Vertrouwelijke informatie: (hoe ook vastgelegd of bewaard) die een partij uit hoofde van de
voorwaarden heeft verkregen en die voor de andere partij vertrouwelijk is omdat deze:

a. betrekking heeft op haar bedrijf, zaken, klanten, cliënten, leveranciers, plannen, voornemens,
marktkansen, activiteiten, processen, productinformatie, knowhow, ontwerpen, handelsgeheimen of software; of

b. door de andere partij in het kader van de Voorwaarden is ontwikkeld;
Sale: Er is sprake van een sale, wanneer een unieke eindgebruiker zicht registreert en betaalt voor de producten en diensten van de merchant op merchant website. Voor alle duidelijkheid: Er is geen
sprake van een sale als een eindgebruiker zich eerder heeft geregistreerd en betaald voor producten
en diensten van de merchant op de merchant website.

Eindgebruiker: Iedere persoon (persoon, maatschap, vennootschap of andere organisatie) die
gebruik maakt van een webbrowser om webpagina’s te openen en te bekijken;
Producten en diensten van merchant: Producten en diensten die verkocht worden op de Merchant
Website

Merchant Website: https://www.dekoersen.nl;

Promotiemateriaal: Alle content met de handelsnaam van de Merchant, de Merchant Website,
handels- of dienstmerken, handelsnamen, logo’s, domeinnamen, beschrijvingen van de producten en diensten van de Merchant, bijbehorende trefwoorden en links, of andere kopij of content van welke
aard dan ook die door de Merchant aan de Affiliate wordt verstrekt voor de doeleinden van deze
Voowaarden.

Promotionele inhoud en links naar websites

2. De Affiliate is op niet-exclusieve basis gerechtigd om de producten en diensten van de
Merchant met behulp van de promotiemateriaal onder de bezoekers van haar website te promoten.

3. De Merchant stemt ermee in dat de Affiliate het Promotiemateriaal uitsluitend ter
beschikking te stelt voor het promoten van de producten en diensten van de Merchant. Het gebruik
van het promotiemateriaal van de Merchant is onderworpen aan de beperkingen van deze
Voorwaarden en de Merchant kan naar eigen goeddunken bezwaar maken tegen elk gebruik van
Promotiemateriaal indien hij het gebruik ongepast of onnauwkeurig acht of om enige andere reden.

4. Elke Partij behoudt het alleenrecht en de exclusieve eigendom van en controle over haar
website en is als enige verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van haar eigen website.

5. De Merchant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige claims met betrekking tot het
gebruik van Promotiemateriaal door de Affiliate en de Affiliate stemt ermee in de Merchant te
vrijwaren tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven met
betrekking tot het gebruik van de Promotiemateriaal door de Affiliate.
Rapportage

6. Partijen zullen elkaar voorzien van relevante periodieke rapportages van gegevens met
betrekking tot de waarde (verkeer, voltooide verkopen, opbrengsten, etc.) verkregen uit individuele
activiteiten zoals beschreven in deze Voorwaarden.
Volgen van Eindgebruikers en Naleving

7. De Affiliate zal redelijke trackingmechanismen gebruiken en implementeren om de Merchant
in staat te stellen om Sales nauwkeurig te volgen.

8. Bij de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden zal de Affiliate alle
toepasselijke wet- en regelgeving naleven, met inbegrip van de regelgeving inzake
consumentenbescherming en oneerlijke handelspraktijken, en zal hij zich niet inlaten met
frauduleuze activiteiten zoals cookie stuffing of het onderscheppen van links.

9. De Affiliate verbindt zich en convenieert dat zij te allen tijde zal voldoen aan de vereisten van
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot het vastleggen van
gegevens van Eindgebruikers of het verkrijgen of gebruik maken van e-mailadressen.

10. Affiliate garandeert dat haar site niet:
a. seksueel expliciet materiaal promoot;
b. geweld promoot;
c. discriminatie promoot op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele
geaardheid of leeftijd;
d. illegale activiteiten promoot; of
e. materiaal opneemt dat inbreuk maakt of anderen helpt inbreuk te maken op auteursrechten,
handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of de wet te overtreden.
Betalingen

11. De Merchant betaalt de Affiliate een vergoeding, zoals getoond in de partner-omgeving voor
iedere Sale. De vergoeding is exclusief de eventueel door de Merchant aan de Affiliate verschuldigde
BTW. De goedkeuring en aanvaarding van elke Sale geschiedt uitsluitend na controle en goedkeuring
van de Merchant, en de Merchant kan elke dergelijke Sale of aanvaarding om welke reden dan ook
afwijzen.

12. Alle betalingen worden verricht binnen 30 dagen na uitbetalingsaanvraag op een tijdstip dat
het meest geschikt is voor de boekhoudafdeling van de Merchant.
Beperkte licentie

13. De Merchant verleent de Affiliate voor de duur van deze Voorwaarden een beperkte,
herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie om:
a. het Promotiemateriaal te gebruiken en te reproduceren in strikte overeenstemming met deze
Voorwaarden; en
b. het Promotiemateriaal op de website van de Affiliate weer te geven en met andere richtlijnen die
van tijd tot tijd door de Merchant kunnen worden bepaald, uitsluitend met het oog op de marketing
van de producten en diensten van de Merchant zoals voorzien in deze Voorwaarden.

14. Het is de Affiliate niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Merchant enige van het Promotiemateriaal of andere identificatiekenmerken die door de Merchant
of zijn vertegenwoordigers op de producten en diensten of bijbehorende documentatie of literatuur
zijn geplaatst, te wijzigen of te laten wijzigen, of te verwijderen of te laten verwijderen of wijzigen.
Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze voorwaarden, verleent niets in deze
voorwaarden de Affiliate enig recht op, aanspraak op of belang in enige van het Promotiemateriaal,
producten en diensten, enige onderliggende intellectuele eigendom, of goodwill van de Merchant.
De Affiliate erkent dat Promotiemateriaal, producten en diensten, alle onderliggende intellectuele
eigendommen en alle gerelateerde goodwill het exclusieve eigendom zijn van de Merchant. Het is de
Affiliate niet toegestaan om gedurende de looptijd van deze Voorwaarden en daarna het
Promotiemateriaal of de registratie daarvan aan te vechten of anderen daarbij te helpen, noch mag
hij pogingen ondernemen om handelsmerken, dienstmerken, merken, handelsnamen of
domeinnamen te registreren die op enigerlei wijze verwarring kunnen wekken met het
Promotiemateriaal.

15. De Affiliate stemt ermee in het gebruik van het Promotiemateriaal onmiddellijk op verzoek te
staken, en deze licentie eindigt automatisch wanneer de samenwerking eindigt.
Beëindiging

16. Een partij kan de samenwerking om welke reden dan ook beëindigen door de ander 14 dagen
van tevoren daarvan in kennis te stellen.

17. Een partij kan de samenwerking met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien die andere partij:
a. enig bedrag dat haar op grond van de voorwaarden verschuldigd is niet betaalt binnen 30 dagen
na de vervaldatum voor betaling;
b. een wezenlijke inbreuk pleegt op de Samenwerking (die hij, indien herstel mogelijk is, niet herstelt
binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin alle bijzonderheden van de
inbreuk worden gespecificeerd en waarin wordt geëist dat de inbreuk wordt verholpen)
c. bij voortduring in strijd handelt met enige bepaling van de Voorwaarden;
d. wordt ontbonden, ophoudt vrijwel al haar bedrijfsactiviteiten uit te oefenen of niet in staat is haar
schulden te betalen wanneer deze opeisbaar worden;
e. een vennootschap is over wiens activa of eigendom een curator is aangesteld;
f. een vrijwillige regeling treft met haar schuldeisers of (indien het een vennootschap betreft), of
g (indien het een natuurlijke persoon of een vennootschap betreft) failliet wordt verklaard of (indien
het een vennootschap betreft) in vereffening wordt gesteld.

18. Beëindiging van de Samenwerking heeft geen invloed op de rechten (inclusief rechten om betaald
te worden) of rechtsmiddelen van beide partijen op de datum van beëindiging. Anders dan
uiteengezet in de Samenwerking, heeft geen der partijen na beëindiging van de Samenwerking
verdere verplichtingen jegens de ander uit hoofde van de Samenwerking.

19. Bij beëindiging van de Samenwerking, om welke reden dan ook, dient de Affiliate al het
Promotiemateriaal permanent van zijn website te verwijderen en aan de Merchant te retourneren.
Vertrouwelijkheid

20. Elke partij zal Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken om haar verplichtingen uit hoofde
van de Samenwerking na te komen en zal niet bewerkstelligen of toestaan dat de informatie
openbaar wordt gemaakt, behalve
a. indien vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een overheids- of regelgevende instantie;
b. aan haar werknemers, functionarissen, onderaannemers, vertegenwoordigers of adviseurs die de
informatie moeten kennen om haar verplichtingen uit hoofde van de Samenwerking na te komen en
die ermee instemmen de informatie alleen voor dat doel te gebruiken en geen openbaarmaking van
die informatie te veroorzaken of toe te staan;
c. wanneer de informatie algemeen beschikbaar is geworden voor het publiek (anders dan als gevolg
van openbaarmaking in strijd met de Samenwerking door de partij of een van haar werknemers,
functionarissen, onderaannemers, vertegenwoordigers of adviseurs);
d. wanneer de informatie op niet-vertrouwelijke basis beschikbaar of bij haar bekend was voordat zij op grond van de Samenwerking openbaar werd gemaakt; of
e. wanneer de informatie door of voor haar werd ontwikkeld onafhankelijk van de Samenwerking en
wordt ontvangen door personen die niet de bekendmakende partij zijn.
Beperking van aansprakelijkheid

21. Deze Voorwaarden vormen de volledige Samenwerking tussen de partijen en vervangt alle
eerdere discussies, regelingen of overeenkomsten die mogelijk hebben plaatsgevonden. Alle
garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die door de wet of het gewoonterecht worden
geïmpliceerd, zijn uitgesloten van de Voorwaarden voor zover de wet dit toestaat, zonder op enige
wijze de aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken te
beperken of uit te sluiten.

22. De totale aansprakelijkheid van de Merchant jegens de Affiliate met betrekking tot een
gebeurtenis of een reeks van gerelateerde gebeurtenissen is beperkt tot de vergoedingen die uit
hoofde van de samenwerking aan de Affiliate verschuldigd zijn.

23. Geen enkele partij is uit hoofde van de samenwerking aansprakelijk jegens een andere partij
(behoudens voor zover wettelijk vereist) voor
a. bijzondere, indirecte, gevolgschade of zuivere economische verliezen, kosten, schade, lasten of
uitgaven;
b. verlies of beschadiging van gegevens, informatie, database of software
c. winstderving
d. verlies van zaken;
e. uitputting van goodwill en/of soortgelijke verliezen;
f. verlies van verwachte besparingen.
Wijzigingen in producten en diensten van de Handelaar

24. De Merchant kan alle voorwaarden van de producten en diensten van de Merchant wijzigen,
inclusief de prijsstelling.
Technische ondersteuning

25. De Merchant biedt de Affiliate technische ondersteuning met betrekking tot het opzetten en
uitvoeren van dit Affiliateprogramma.
Gegevensbescherming

26. Elke partij zal er op eigen kosten voor zorgen dat zij voldoet aan, en de andere partij helpt te
voldoen, aan de vereisten van alle wet- en regelgeving die van tijd tot tijd van kracht is met
betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens, met inbegrip van (zonder beperking) de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle nationale uitvoerende en aanvullende wet- en
regelgeving en secundaire wetgeving. Deze clausule is een aanvulling op, en vermindert, verwijdert
of vervangt niet de verplichtingen van een partij die voortvloeien uit dergelijke vereisten. De Affiliate mag geen gegevens van Sales doorgeven aan derden.

Algemeen

27. Geen enkele Partij mag het voordeel en/of de last van de Samenwerking toewijzen,
overdragen, uitbesteden of anderszins overdragen aan een derde zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming (die niet op onredelijke gronden mag worden ingehouden) van de andere
Partij.

28. Beide Partijen garanderen dat zij bevoegd en geoorloofd zijn om deze samenwerking aan te
gaan, en dat zij alle noodzakelijke toestemmingen en goedkeuringen hebben verkregen.

29. Affiliate is een onafhankelijke contractant, en niets in deze overeenkomst zal een
partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, verkoopvertegenwoordiger, of
arbeidsverhouding tussen Affiliate en Merchant tot stand brengen.

30. Geen derde partij heeft enig recht om enige bepaling van de samenwerking af te dwingen of
daarop te vertrouwen.

31. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling (of een deel) van de
Voorwarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, dan zal die bepaling of dat deel van de
bepaling, voor zover vereist, geacht worden te zijn geschrapt, en zal de geldigheid en
afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet worden aangetast.

32. Elke kennisgeving (anders dan in een gerechtelijke procedure) die op grond van de
Voorwaarden moet worden gedaan, dient schriftelijk te geschieden en per prepaid eerste klas post te
worden afgeleverd bij of persoonlijk te worden achtergelaten op het geregistreerde adres of de
vestigingsplaats van de andere Partij, of per e-mail te worden verzonden naar het e-mailadres dat
door de andere Partij is meegedeeld. Kennisgevingen:
a. per post verzonden worden geacht te zijn ontvangen, indien verzonden vanuit en naar adressen in
Nederland, op de tweede werkdag en, indien verzonden vanuit of naar adressen buiten Nederland,
op de tiende werkdag na de datum van verzending;
b. persoonlijk afgegeven, worden geacht te zijn ontvangen op het tijdstip waarop de kennisgeving op
het juiste adres wordt achtergelaten; en
c. per e-mail verzonden, worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag na
verzending.

Toepasselijk recht en jurisdictie

33. Deze voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands
recht. Alle geschillen en vorderingen die uit de samenwerking voortvloeien (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.

Opgesteld op 2 april 2023